Činnost kabinetů

Český jazyk


Znalost mateřského jazyka, ale i psaný a mluvený projev je vizitkou každého člověka.


 • v hodinách českého jazyka získávají žáci jistotu psát pravopisně a stylisticky správně a vyjadřovat se spisovně

 • výuka českého jazyka probíhá v kmenových třídách či v multimediálních učebnách, kde dostává zelenou názornější vyučování s výkladovými prezentacemi a praktickým zpětným procvičením učiva prostřednictvím výukových nebo on-line programů

 • předmět je vyučován v každém ročníku, v 9. ročníku je o jednu vyučovací hodinu týdně navíc

 • pro zpestření výuky českého jazyka je také dovybavena učebna informatiky výukovými programy speciálně zaměřenými pro český jazyk, které jsou také přínosné pro pedagogickou intervenci při práci s žáky se specifickými poruchami učení

 • český jazyk je dělen na hodiny mluvnice, literatury a slohu

 • hodiny mluvnice jsou zaměřeny nejen na procvičování učiva pravopisu, ale i na tvarosloví, nauku o slově a na větnou a textovou skladbu

 • z projektu EU probíhá na naší škole doučování českého jazyka a čtenářský klub

 • v hodinách stylistiky je prostor pro různá projektová vyučování, práci ve skupinách, kdy žáci společně pracují s informacemi, tvoří různá vypravování, popisy, charakteristiky, zamýšlí se nad různými tématy formou úvahy a následně pak tyto práce společně rozebírají, diskutují a vzájemně hodnotí

 • hodiny literární výchovy také prošly mnohými změnami

 • hodiny jsou cíleny na práci s uměleckými texty, kdy žáci uplatňují získané znalosti o literárních stylech a žánrech, rozpoznají a vyhledávají figury a tropy

 • důraz je kladen na rozvíjení čtenářské gramotnosti, do hodin jsou zařazovány oblíbené Dílny čtení, které probíhají ve školní knihovně

 • mezi nejznámější soutěže, kterých se pravidelně naši žáci účastní, patří Olympiáda z českého jazyka, Recitační soutěž a soutěže v rámci školní knihovny

 • v rámci výuky navštěvujeme besedy a přednášky

 • prioritou výuky českého jazyka je snaha o plynulý přechod žáků prvního stupně na druhý stupeň základní školy a důsledná příprava žáků devátých ročníků k přijímacím zkouškám

Anglický jazyk

 • naše škola je zapojena do projektu Erasmus+, který je pro naše žáky velkým přínosem v oblasti navazování přátelských vztahů s dětmi jiných zemí a zároveň jedinečnou možností procvičit si nenásilnou formou anglický jazyk

 • hodiny anglického jazyka probíhají od třetího do devátého ročníku třikrát týdně, výjimkou je ročník sedmý, kde se setkáváme čtyřikrát

 • ve třetím ročníku začínají děti měsíčním audioorálním kurzem

 • v devátém ročníku dosáhnou žáci úrovně A2

 • ve vyučovacích hodinách využíváme v jazykové učebně interaktivní tabuli

 • používáme program itools,který slouží k poslechu nahrávek textů a písní z učebnice, procvičování učiva a k okamžité kontrole

 • do vyučovacích hodin zařazujeme hry k rozvíjení mluvené angličtiny, anglické písně, dokumenty

 • využíváme počítačovou učebnu k procvičování probraného učiva, online testování, vytváření projektů či tvorbě videí a prezentací

 • práci v hodině obohacujeme texty a poslechy z anglických časopisů

 • každoročně se některý z ročníků účastní divadelního představení v anglickém jazyce

 • každý rok probíhá školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, následně pak žáci s nejlepšími výsledky postupují do kola okresního

Německý jazyk

Němčina se učí většinou v kmenových třídách v osmém a devátém ročníku.

Proč se učit němčinu?

 • Znalost jazyků otvírá cestu do světa a nabízí více pracovních příležitostí.

 • Účastníme se různých soutěží ve čtení německého jazyka - např. soutěž Komm Bücherwurm!

 • Přednášíme básně Josepha von Eichendorffa.

 • Dobré umístění v okresním kole olympiády z německého jazyka ti získá body při přijímacích zkouškách.

 • V rámci soutěží se seznámíš s novými kamarády a získáš zkušenosti v konkurenci ostatních škol.

 • Můžeš moderovat v hlučínském rozhlasovém studiu Halloradio Hultschin.

 • V nabídce je i účast na letních táborech.

A tím to nekončí, účastníme se mnoha dalších aktivit.

Matematika

 • předmět je vyučován v každém ročníku

 • žáci 9. tříd mají o 1 vyučovací hodinu týdně navíc, aby se mohli kvalitně připravit na přijímací zkoušky

 • pro výuku matematiky jsou využívány kmenové třídy, ale i multimediální učebny a tablety

 • dbáme na individuální potřeby každého žáka a snažíme se učivo přizpůsobit možnostem jednotlivců

 • z projektu EU probíhá na naší škole i doučování matematiky

 • nedílnou součástí výuky matematiky na naší škole je i účast žáků v soutěžích Matematický Klokan, Pythagoriáda nebo Matematická olympiáda

Fyzika

 • je vyučována na druhém stupni a navazuje na přírodovědu z pátého ročníku

 • jedná se o předmět, který je pro mnohé žáky velice obtížný, přestože vše vychází z praktického života

 • snažíme se žákům vše důkladně vysvětlit a názorně ukázat, aby se v učivu mohli dobře orientovat

 • pro výuku tohoto předmětu jsou využívány jak multimediální učebny, tak školní laboratoř pro pokusy a laboratorní práce

 • žáci se pravidelně účastní fyzikální olympiády

Chemie

je vyučována dvě hodiny týdně v osmém a devátém ročníku

zaměřuje se nejen na stavbu a složení látek, ale také na získání praktických dovedností s laboratorním náčiním a praktické ověření teoretických znalostí v praxi

výuka probíhá pravidelně v chemické učebně

součástí hodin jsou chemické pokusy, laboratorní práce či samostatné projekty, popřípadě vlastní prezentace učiva v elektronické podobě

Informatika

 • pro tento předmět disponuje naše škola plně vybavenou počítačovou učebnou s 26 počítači

 • v hodinách žáci pracují s programy MS Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, internetem (hledání informací, filtrování pravdivých a nepravdivých zpráv, ….), vektorovou grafikou ( malování, GIMP2, Zoner Callisto….), tvoří filmy, atd.

 • do vyučovacích hodin informatiky jsou zařazovány informace o nebezpečnosti kyberprostoru

 • v školním roce 2020/2021 chceme začít využívat aplikace G-suite pro žáky od 4. ročníku

 • učebna je využívána i v jiných předmětech, jako je Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, atd.

 • v současné době se chceme zapojit do projektu MAS a finanční prostředky využít na modernizaci PC učebny

Dějepis

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov.“

Gabriel Laub česko-polský esejista a aforista židovského původu


Výuka dějepisu a zejména soudobých dějin je důležitou součástí vzdělávání žáků na naší škole.

Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáků a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.

Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.

Pravidelně jsou zařazovány projektové dny, které se vztahují k významným milníkům našich i evropských dějin např. Zrod Hlučínska, Výročí sametová revoluce, Československé století, Muzejní výstava, Den Leonarda da Vinciho aj.

Součástí výuky jsou dlouhodobé pravidelné projekty exkurse a historická divadelní představení. Například Holokaust - řetězení zla, projekt je zakončen návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, žáci zde mají možnost zamyslet se nad důsledky pasivity a lhostejnosti vůči utiskování jiných a lépe porozumí důsledkům rasismu, antisemitismu a stereotypů nejen v minulosti, ale i v dnešní vypjaté době, Poznáváme Prahu aneb Královskou cestou na Pražský hrad aj.

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti.

Výuka kultivuje historické vědomí žáků (především v dějinách 20. století), a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

Obecné historické problémy jsou konkretizovány důrazem na regionální dějiny. Jsme přesvědčeni, že žáci by se měli seznámit s historií místa, kde žijí, neboť tak rozvijí vztah nejen k regionu, ale k celé komunitě. S ohledem na posilování regionální identity našich žáků byla uzavřena dlouhodobá spolupráce s Muzeem Hlučínska v rámci níž proběhnou pravidelné projektové dny zaměřené na poznávání historie nejen Kravař, ale celého našeho kraje.

Přírodopis

 • přírodopis a chemie jsou předměty, které se vzájemně doplňují a umožňují žákům objevovat, odkrývat a chápat vše, co spojuje jednotlivé části přírody

 • pravidelně probíhá spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě a Zoologickou zahradou v Ostravě

Zeměpis

„Hic sunt leones“

 • Zabývá se krajinnou sférou, vztahy mezi systémem přirozeného prostředí a systémem lidské společnosti v prostoru a čase. Je věda na hranici mezi přírodními, společenskými a technickými vědami. Dnešní zeměpis řeší různé úkoly. Od malých, jako je třeba čistota ovzduší v našem městě, až po velké, jakými jsou důsledky tání ledovců v Antarktidě.

 • Zeměpisné znalosti potřebuje každý občan. Naše země je malá. Musíme šetřit s každým místem, stromem, kapkou vody a chránit naší krajinu. Dobré znalosti zeměpisu umožní žákům více vidět a poznat. Budou se jim v životě vždy hodit.

 • Žáci poznají naší planetu Zemi, seznámí se s mapami, naučí se s nimi pracovat, využívat nové technologie. Budou postupně objevovat přírodní jevy a zákonitosti Země. Postupně se budou seznamovat s jednotlivými světadíly, regiony a zeměmi. Budou se orientovat v současných složitých společenských a hospodářských poměrech světa.

 • Nakonec se podrobněji seznámí s Českou republikou, s fyzickými poměry naší země, obyvatelstvem, s její ekonomikou, s jednotlivými regiony a městy. Poznají nejbližší okolí, ve kterém žijí.

 • Nejlepší žáci se pravidelně účastní zeměpisných olympiád a vítězové jednotlivých kategorií se zúčastňují okresních kol v Opavě.

 • Součástí výuky jsou rovněž exkurze, například do některých podniků a výlety. Zeměpis má přesah do jiných předmětů jako jsou dějepis, tělesná výchova a výchova k občanství. Proto má pro naše žáky význam spolupráce s Muzeem Hlučínska, které jim pomáhá poznávat náš kraj.

Hudební výchova

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. (Q.F.Horatius)


- výuka probíhá v moderně vybavené učebně s interaktivní tabulí, keramickou tabulí s notovou osnovou, kvalitními reproduktory, klavírem a dalšími hudebními pomůckami (př. boomwhakers, buben djembe…)

- v hudební výchově jde o to, aby žáci získali k hudbě vztah, uměli se zorientovat ve vážné i moderní , zažili aktivní poslech, zazpívali si, rytmizovali, dověděli se něco o dějinách

- tato výchova poskytuje prostor pro rozvoj osobnosti a pozitivně ovlivňuje celkový kognitivní vývoj dětí

Náplň vyučovacích hodin:

6. a 7. ročník – hudební formy a hudební nauka

8. a 9. ročník - světové a české dějiny hudby

 • vyučovací hodina je rozdělena na tři části – 1. hudebně aktivní činnost (zpěv), 2. hudební teorie, 3. prostor pro žáky a jejich oblíbenou hudbu

 • žáci v průběhu školního roku zpracovávají prezentace s vlastní líbivou hudbou

 • připravují tajenky, kvízy na hudební téma, kde si hravou formou procvičí probrané učivo

 • mohou si připravit hudebně-aktivní činnost př. zahrát na hudeb. nástroj, zazpívat, předvést ve skupině rytmický doprovod, připravit soutěž apod.

 • připravují si hudební aktuality - informují své spolužáky o brzkém koncertu či jiné významné hudební akci v našem městě, ale i významné hudební události u nás v ČR

 • jednou ročně se konají výchovné koncerty pro celou školu

Pracovní činnost

„Kreativní předmět, kde se naučíte nejen manuální zručnosti, ale i základům pro budoucí život na vlastní noze.“

Předmět se vyučuje v 6. a 7. ročníku a skládá se z pěstitelských prací, dílen a kurzu vaření

 • v rámci pěstitelských prací se nejen o rostlinách a zahradě dozvíš informace teoreticky, ale máš možnost si i prakticky své znalosti ověřit a např. zjistit jaký je rozdíl mezi kopačkou a rýčem

 • dílny ti rozšíří tvé technické dovednosti a do praxe tě naučí jak např. správně zatlouct hřebík kladivem

 • kurz vaření spolu s prací na zahradě je tvůj životní základ a jistota, že až vyletíš z hnízda (domov), budeš schopen uvařit jídlo a připravit stůl a k tomu rozeznávat o jaké ovoce, zeleninu se jedná

 • kromě všech těchto úžasných životních dovedností máš možnost účastnit se různých soutěží, jako např. Mladý zahrádkář, florista, chovatel (možnost účasti od 4. do 9. třídy), práce s merkurem, tvorba dle plánku

 • také se můžeš účastnit výzdoby školy či výstav, které se liší dle roční doby

Výchova k občanství a ke zdraví

„Neptej se, co může udělat Tvůj stát pro Tebe. Ptej se, co můžeš Ty udělat pro svou zemi.“

J. F. Kennedy

 • Získat povědomí o důležitých společensko - občanských problémech naší společnosti, naučit se vážit si tradic a historie naší země i svého regionu a především se snažit aktivně zapojit do občanské společnosti a být v ní zodpovědným členem - o to se společně snažíme s žáky všech ročníků druhého stupně.

 • Často spolu diskutujeme o otázkách, které nás zajímají - sociální sítě, seberozvoj a motivace, politické dění …

 • Máme možnost setkat se zajímavými lidmi - např. beseda se senátorem Herbertem Paverou, či besedy s odborníky (Policie ČR, psychologové apod.)

 • Učíme se ve skupinách, vytváříme plakáty či prezentace. Díky dokumentárním filmům získáváme vztah k událostem nedávné historie - např. jsme se v projektové výuce zapojili ve všech ročnících a připomněli si 30. výročí Sametové revoluce

 • A snažíme se taky pomáhat ostatním - každoročně se účastníme Dne laskavosti - díky naší sbírce zimního oblečení jsme pomohli dětem z azylového domu v Opavě. Ve sbírce “Největší dárek” jsme před Vánocemi poslali 17.000 Kč hladovým dětem do Afriky.

V šesté třídě se seznamujeme s naší vlastí, vytváříme plakáty o světových Češích a poznáváme taky naše město Kravaře. V sedmých třídách se učíme spolupracovat, když vytváříme politické strany, kampaň i samotné volby. V osmičkách se více věnujeme sobě samým, hledáme své cíle a přemýšlíme, jaké hodnoty nás oslovují, snažíme se pečovat o svou duši, ale učíme se znát i své tělo v rámci sexuální výchovy. Deváťáci se učí základům finanční gramotnosti, vytvářejí své podnikatelské plány, nebo se zamýšlejí nad riziky závislostí, které nás v dnešním světe obklopují.

“Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě.”

Výtvarná výchova

Hlavním cílem hodin výtvarné výchovy je podnítit v dětech zájem o umění, aby rozvíjely své estetické cítění a probudily v sobě fantazii a tvořivost.

 • učebna je vybavena atypicky upravenými lavicemi a získala více úložného prostoru pro výtvarné potřeby, prostor pro práci s keramikou a hrnčířským kruhem

 • součástí učebny je interaktivní tabule, která je využívána pro názorné a praktické ukázky k daným výtvarným tématům

 • žáci tak mají možnost představit své prezentace zaměřené na různá slohová období, umělecké směry, dokonce si touto interaktivní formou tvoří takzvané online výstavy děl výtvarníků a výtvarných směrů, o které se zajímají

 • hodiny výtvarné výchovy jsou rozděleny do jednotlivých ročníků v počtu jedné či dvou hodin týdně

 • žáci se zde kromě běžných výtvarných technik jako je například kresba, malba, práce s papírem, lepení, stříhání učí novým výtvarným technikám, jako je koláž, prostorová práce, linoryt, suchá jehla, monotyp, korálkování, technika papírmašé, malování na sklo, na porcelán, malování na hedvábí, vosková batika či oblíbená keramika

 • většina těchto výrobků bývá součástí prodejního vánočního jarmarku, který k naší škole již neodmyslitelně patří

 • součástí jarmarku bývají také výtvarné dílničky, kde si děti spolu s rodiči mohou tyto různorodé výtvarné techniky vyzkoušet

 • během školního roku se zapojujeme do různých výtvarných soutěží a snažíme se o doplňování a obměňování výzdoby školy a tříd

 • již mnoho let je na naší škole nedílnou součástí výtvarné výchovy kroužek Výtvarné činnosti, do kterého se mohou přihlásit žáci ze všech ročníků druhého stupně a společně poznávat výtvarné umění zas trošku jinak nejen v učebně výtvarné výchovy, ale i během různých galerijních animací či prostřednictvím různých výtvarných soustředění

 • hlavním cílem hodin výtvarné výchovy je podnítit v dětech zájem o umění, aby rozvíjely své estetické cítění a probudily v sobě fantazii a tvořivost

Tělesná výchova

Nemálo úsilí a finančních prostředků vkládá stát do pohybových aktivit všech dětí. Také na naší škole, vědomi si stále větší pasivity naší mladé generace, chceme nabídnout dětem naší školy pestrou škálu pohybových aktivit a sportů a to nejen v hodinách Tv, ale také v jejich volném čase.

 • pohybové aktivity jsou nezbytnou součástí lidského života

 • základy gymnastiky a atletiky považujeme za základy všech sportů

 • snažíme se o to, aby žáci pochopili důležitost přiměřených pohybových aktivit a způsob stravování pro podporu zdraví a zařadili je do svých každodenního programu

 • je nutné si uvědomit, že tělesná kultura a sport formují i morální vlastnosti člověka …(vytrvalost, dítěte - ctižádost, vůle a vytrvalost, disciplína, smysl pro řád a organizaci, individualismu i kolektivismus a samozřejmě i smysl pro fair play

 • kromě zmíněné atletiky a gymnastiky žáci poznají základy mnoha sportovních her-kopaná, florbal, vybíjená, přehazovaná, košíková, odbíjená, ale také lední hokej, baseball, zkusí střelbu ze vzduchovky, sjezdové a běžecké lyžování, plavání, stolní tenis, cyklistiku a s ní spojenou zdravovědu a BESIP, rovněž základy turistiky a tábornických dovedností

 • pevnou součástí školního sportu je i Školní sportovní klub-organizátor soutěží v rámci Ligy sportu a Velké ceny atletiky, kde naši žáci změří síly se sportovci jiných škol okresu

 • nepřehlédnutelné je i konání Olympijských her a Diamantové ligy