Školní poradenské pracoviště

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost. Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitel školy.

Mgr. Kateřina Kolarčíková

Výchovná poradkyně


Konzultační hodiny:

pondělí 9:00 - 10:00,

středa 13.00 - 14:00

Tel.: 553 671 683

kolarcikovakaterina@kravarezs.cz

Mgr. Marcela Dudová

Výchovná poradkyně


Konzultační hodiny:

pondělí 14:00 - 15:00,

dudovamarcela@kravarezs.cz

Mgr. Petr Theuer

Kariérový poradce

Konzultační hodiny:

9:00 - 10:00

Tel.: 553 100 100 theuerpetr@kravarezs.cz

Mgr. Kateřina Lehnertová

Školní metodik prevence


Konzultační hodiny:

8:30 - 10:30

nebo po tel. dohodě

Tel.: 702 127 010

lehnertovakaterina@kravarezs.cz

Spolupráce s institucemi

Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě

Speciálně pedagogické centrum Srdce v Opavě

Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Policie České republiky

Městská policie

Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)


 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 • Prevence školní neúspěšnosti

 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou činnost k volbě vhodného budoucího profesního uplatnění

 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi


 • Vytváření příznivého sociálního klimatu

 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů a předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

 • Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními