Kariérový poradce

Kam na střední školu?

Ještě nevíš kam půjdeš po základní škole? Stále jsi se ještě nerozhodl pro žádnou školu? Máš problém se soustředit na učení?

Třeba ti tyto odkazy pomohou, mrkni tam.

Taky by ti mohl pomoci Profitest - Infoabsolvent. Tento test Ti může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže Ti obory, které by pro Tebe mohly být zajímavé. Jedná se pouze o orientační test.

Aktuality k přijímacímu řízení MŠMT, 15.3.2021.docx

Aktuality a úkoly

LEDEN: Do konce ledna jsou na internetu zveřejněna kritéria pro přijetí na SŠ - SLEDOVAT!

Dohlédnout a apelovat na co nejlepší prospěch na pololetním vysvědčení. Talentové zkoušky na školy s uměleckým zaměřením.

ÚNOR: Žáci by už měli mít jasno, kam se hlásí. Do 1. kola přijímacího řízení vyplňujeme dvě přihlášky. Základní škola vytiskne a ředitel školy potvrdí přihlášky. Na obou přihláškách musí být stejné pořadí. U většiny oborů je třeba lékařské potvrzení (vyřizuje zákonný zástupce žáka s uchazečem u praktického lékaře).

Zákonní zástupci žáka odešlou 1 či 2 přihlášky do 1. března, ve stejném termínu jsou podávány i přihlášky na 8letá a 6letá gymnázia.


Metodické a informační činnosti:


  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům.

  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

  • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Poradenské činnosti:


Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.