Výchovná poradkyně

AKTUALITY

Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky - Kravaře.docx

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:


 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci podpůrného opatření v 1. stupni.

 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro žáky mimořádně nadané.

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.


Metodické a informační činnosti:


 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

  • a) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

  • b) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

  • c) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.