Školská rada

Členové školské rady

Ing. arch. Jan Lefner - zástupce rodičů

Bc. Tomáš Nestroj, Dis - zástupce rodičů

David Bitomský - zástupce zřizovatele

Monika Ševčíková - zástupce zřizovatele

Mgr. Kateřina Lehnertová - zástupce pedagogů

Mgr. Zdeňka Binarová - zástupce pedagogů

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy